Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Državljanstvo /

SPLOŠNO

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z rojstvom v Sloveniji, lahko pa tudi v postopku naturalizacije. Vabimo vas, da si več o vsaki od teh tem preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve RS.


Na Veleposlaništvu RS v Parizu lahko vložite prošnjo za:
• priglasitev v državljanstvo (v skladu s 5. in 6. členom zakona o državljanstvu);
• ugotovitev državljanstva;
• izredno naturalizacijo v skladu s 13. členom zakona o državljanstvu.

Vlagatelj oz. zakoniti zastopnik mora izpolniti in podpisati slovenski obrazec, predstaviti potrebno dokumentacijo (na mednarodnih obrazcih oz. če je potrebno, mora biti le-ta overjena z žigom APOSTILLE in prevedena v slovenski jezik) ter plačati konzularno takso. Za obravnavo vaše popolne vloge (torej, zbrana celotna dokumentacija) se je potrebno naročiti za termin v konzularni pisarni veleposlaništva.

Za postopke, ki potekajo v Sloveniji, lahko oseba imenuje tudi pooblaščenca v Sloveniji, ki zanjo vloži vlogo v Sloveniji, plača takso, spremlja celoten postopek in zanjo sprejema dokumentacijo. Pri tem opozarjamo, da so na datum vročitve določene dokumentacije vezani določeni zakonski roki (npr. pritožbe), zato je potrebno vročeno dokumentacijo skrbno pregledati.

PRIGLASITEV V DRŽAVLJANSTVO

Otroka, ki se rodi v tujini dvema slovenskim državljanoma ali le enemu slovenskemu državljanu, je potrebno do njegovega 18. leta starosti priglasiti v slovensko državljanstvo.

Otroka lahko v državljanstvo RS priglasi tisti od staršev, ki je državljan RS, oziroma skrbnik ( državljan RS), s soglasjem centra za socialno delo, če je otrok pod skrbništvom.

Za pridobitev državljanstva RS se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.

Državljanstvo RS pridobi tudi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan RS in je
• eden od staršev prosilca od njegovega rojstva do dane izjave priglasitve državljan RS oz. da je bil državljan RS do smrti, če je umrl pred dano izjavo, ter
• da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo RS ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

OBRAZCI:
• v primeru, da je otrok mladoleten, rojen v tujini in sta oba starša slovenska državljana - obrazec
• v primeru, da je otrok mladoleten, rojen v tujini in je le en od staršev slovenski državljan - obrazec
• dodatna izjava otroka, da se strinja s priglasitvijo v slovensko državljanstvo, v primeru, da je otrok starejši od 14 let - obrazec
• v primeru, da je oseba stara od 18. do dopolnjenega 36. leta starosti, rojena v tujini in je le eden od staršev slovenski državljan - obrazec

Na koncu obrazca so navedeni tudi vsi dokumenti, ki jih je potrebno priložiti k vlogi.

OPOMBA: Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti v skladu s Pariško konvencijo o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino oz. Dunajsko konvencijo o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih izdani na mednarodnem obrazcu(Francija je pristopnica k obema konvencijama).

UGOTOVITEV DRŽAVLJANSTVA

Postopek ugotovitve državljanstva je vezan na specifične okoliščine vsakega posameznika:
• prosilec ne ve, ali ima on ali njegovi starši/stari starši slovenski državljanstvo (so se odselili iz ozemlja Slovenije že pred desetletji, niso vpisani v državljanske knjige, niso vpisani v register slovenskih državljanov ...).

V tem postopku uradna oseba v Sloveniji ugotavlja državljanstvo za konkretno osebno ob upoštevanju predpisov o državljanstvu, ki so veljali na današnjem območju Republike Slovenije v času rojstva osebe, pa do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo. Na koncu postopka se izda ugotovitveno odločbo (»pozitivno« - prosilec že ima slovensko državljanstvo ali »negativno« - prosilec nima slovenskega državljanstva). V primeru, da nima državljanstva, lahko prosilec vloži vlogo za izredno naturalizacjo.

V primerih »ugotovitve« državljanstva za prosilce, ki so starejši od 18 let in ki so rojeni v Sloveniji, ali pa za tiste, katerih oba starša imata slovensko državljanstvo, predlagamo, da oddate Vlogo za ugotovitev državljanstva za rojene v Sloveniji oz. če sta oba starša slovenska državljana


OBRAZCI
• zahteva za ugotovitev državljanstva - obrazec
• zahteva za ugotovitev državljanstva za prosilce, starejše od 18 let in rojene v Sloveniji oz. če sta oba starša slovenska državljana - obrazec

OPOMBA: Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti v skladu s Pariško konvencijo o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino oz. Dunajsko konvencijo o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih izdani na mednarodnem obrazcu, v nasprotnem morajo biti overjeni z žigom APOSTILLE ter prevedeni v slovenski jezik. (O.p.: Francija je pristopnica k obema konvencijama).

SPREJEM V DRŽAVLJANSTVO - IZREDNA NATURALIZACIJA

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Izjemoma bo možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če bo s tem soglašala Vlada Republike Slovenije.

Vloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije - obrazec


ODPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE


V skladu z Zakonom o državljanstvu RS lahko državljan Republike Slovenije zaprosi za odpust iz državljanstva. Za odpust mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je dopolnil 18 let;
- da dejansko živi v tujini;
- da ni ovir zaradi vojaške dolžnosti;
- da je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti;
- da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji;
- da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to kazen prestal;
- da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo.
 
Osebi, ki je zaprosila za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, se lahko izda zagotovilo o odpustu, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 2. in 7. alineje zgoraj.
 
Če oseba, ki ji je bilo izdano zagotovilo iz prejšnjega odstavka, v roku dveh let od vročitve zagotovila ne dokaže, da se je dejansko izselila iz Republike Slovenije in da ji je zagotovljeno tuje državljanstvo oziroma, da ga je že pridobila, se šteje, da je umaknila svojo prošnjo.
 
Oseba mora ob vlogi predložiti naslednje dokumente:
- izpisek iz rojstne matične knjige (če rojen v tujini)*
- izpisek iz poročne matične knjige (če poročen v tujini)*
- sodbo o razvezi zakonske zveze v tujini in sklep okrožnega sodišča v RS o priznanju tuje sodne odločbe (če razvezan v tujini)
- dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva
- dokazilo o plačevanju preživnine za otroke, ki živijo v R Sloveniji
- življenjepis v slovenščini
- potrdilo o plačani konzularni taksi
- druga dokazila
 
V kolikor gre za odpust iz državljanstva za osebe, mlajše od 18 let, roditelj predloži:
- izpisek iz rojstne matične knjige (če rojen v tujini)
- Izjavo otrok o soglasju k odpustu, če je otrok starejši od 14 let
- Overjeno soglasje obeh staršev o odpustu otroka
- Izjava očeta ali matere, da soglaša k odpustu otrok, če so bili otroci ob razvezi dodeljeni v varstvo in vzgojo roditelju, ki prosi za odpust iz državljanstva oziroma ali če je otrok rojen izven zakona, pa je bilo očetovstvo priznano ali sodno ugotovljeno. Če roditelj, pri katerem otrok ne živi, ne soglaša k odpustu otrok, mora prosilec vlogi priložiti odločbo Min. za delo, družino in socialne zadeve, ki nadomesti soglasje tega roditelja.
- dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva
- potrdilo o plačani konzularni taksi
- druga dokazila
 
Konzularna taksa za odpust iz državljanstva je 320 € + overovitve potrebnih dokumentov.

*Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Francija je pristopnica k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

Več informacij glede drzavljanstev dobite tudi na naslednjih straneh:

E-Uprava

Ministrstvo za notranje zadeve