Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
21.08.2020  

Francija od 21. avgusta 2020 na rumenem seznamu

Vlada RS je 20. avgusta 2020 zaradi poslabšane epidemiološke slike (več kot 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih) Francijo skupaj z nekaterimi drugimi državami uvrstila na t.i. rumeni seznam držav, kar pomeni, da lahko iz Francije v Slovenijo od 21. avgusta 2020 do nadaljnjega brez karantene vstopijo slovenski državljani ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihajajo iz območja držav članic EU oziroma šengenskega območja.

Za druge osebe je ob vstopu v Slovenijo odrejena 14-dnevna karantena, razen, če sodijo med naslednje izjeme:

1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2.  čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant*;

3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19)*;

4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

5. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

7. osebo z diplomatskim potnim listom;

8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode*;

9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog*;

10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi EU ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben*;

11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;

14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;

15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini*,

17. državljani držav, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav (zeleni seznam) in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu ne glede na to, da je bila črtana iz seznama varnih držav (z zelenega seznama) in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji.*

18. predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa COVID-19*;

20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;

21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa*.

 

(*) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 19. in 21. točke, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

 

Več informacij glede prehajanja državne meje je na voljo na spletni strani slovenske policije.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi.