Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Volilna pravica /

Volilna pravica za državljane RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Državljan RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vpiše v evidenco na podlagi zahteve. Zahteva se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je državljan ali eden od njegovih staršev imel zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa pri pristojnem organu, na območju katerega želi uresničevati volilno pravico, ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana RS:

  • ime in priimek
  • spol
  • datum rojstva
  • podatke o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji, če tega ni mogoče ugotoviti, pa izjavo državljana, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico
  • poštno številko in naslov stalnega prebivališča v tujini
  • zahtevi se predloži tudi dokaz o državljanstvu.

Če državljan RS ne predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, pristojni organ zahteve za vpis v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ne sme zavreči, temveč po uradni dolžnosti vpogleda v uradno evidenco.

Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske številke potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, odločba o pridobitvi ali ugotovitvi državljanstva Republike Slovenije, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga listina pristojnega organa, iz katere je razvidno državljanstvo Republike Slovenije.

Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj nima volilne pravice, zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, z odločbo zavrne.

Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh, če je to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je to mogoče.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojni organ v primeru, da državljanstvo vlagatelja ni ugotovljeno, postopek vpisa v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prekine in počaka na dokončno odločitev o predhodnem vprašanju ugotavljanja državljanstva vlagatelja.

 

Volilna pravica v tujini  za državljane RS, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Volivci kateri so vpisani v volilni imenik v Republiki Sloveniji in imajo začasno prebivališče v tujini, lahko ob predhodni izpolnitvi zahteve za vpis v evidenco volilne pravice glasujejo v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

ZAHTEVA ZA VPIS V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE